Deviationstabel

tekst

STARTSIDE

Er der ingen rammer vist på denne side,
klik på STARTSIDE foroven og index siden vil åbne.

------------------------------------------

Øvelse 9

Se venligst i næste kapitel om hvorledes du finder deviationen på Styrede kurs devierende, og konstruerer din egen deviationstabel.
-
Ved fremgangsmåder, som forklaret i nedenstående tekst bestemmer man kompassets deviation på kurser med små mellemrum,
hele cirklen rundt, og af resultaterne danner man deviationstabellen.

Deviationstabellen indeholder tre kolonner. I den første optegnes devierende styrede kurser for hver streg eller for hver 10º,
i den anden skrives deviationerne på disse kurser, og i den tredje kolonne indføres de misvisende styrede kurser, som fås ved at rette kurserne i første kolonne for deviation.
-
Tabellerne A, B og C er eksempler på deviationstabeller.
-
Skal man af deviationstabellen udtage deviationen til en given styret kurs, går man ind i kolonnen til venstre, hvis kursen er devierende,
og i kolonnen til højre, hvis kursen er misvisende, og i begge tilfælde tager man ud for kursen deviationen i den midterste kolonne.
-
Dersom kursen netop står i kolonnen, kan man direkte udtage deviationen eller den tilsvarende kurs i den anden kolonne.
Står kursen ikke i kolonnen, må man finde deviationen ved at skønne (interpolere) mellem deviationerne til de to kurser, hvorimellem den givne kurs ligger.
Af deviationstabel A får man f.eks. til devierende kurs 220 º deviationen v. 7 º, og af tabel B får man til misvisende kurs 215º deviationen ø. 9º.
-
Deviationen, som en pejling skal rettes for, skal udtages til den styrede kurs, idet deviationen retter sig efter kursen og ikke efter pejlingen.
-
Kompassets deviation vil forandre sig, og man kan ikke i længere tid stole på, at deviationstabellen er rigtig.
Man bør derfor benytte enhver lejlighed til at kontrollere denne, hvilket let lader sig gøre på følgende måder.

Man lægger mærke til, om de forskellige kurser passer under sejladsen. Sejler man i et mærke,
sammenligner man kompaskursen devierende med mærkets retning misvisende, som man får fra søkortet, hvorved man finder deviationen på denne måde.
-
Skærer kursen et mærke, kan man efter kompasset pejle mærkets punkter i det øjeblik, man passerer mærket,
og af den devierende pejling og mærkets misvisende retning, som man får fra kortet, finder man deviationen på den pågældende kurs.
På samme måde kan man forholde sig, hvis man nøjagtigt kender skibets sted og pejler en fjern genstand, hvis misvisende pejling man kan opmåle i kortet.
-
Viser det sig ved sådanne kontrolobservationer, at deviationen har ændret sig,
bør man snarest muligt sørge for at få deviationen bestemt under en hel omsvajning af skibet, så man kan få deviationstabellen fornyet.
-
Så ofte det skønnes nødvendigt, dog mindst en gang årligt, foretages en omsvajning, og deviationen bestemmes på så mange kurser, at en ny deviationstabel kan indrettes.

Forinden omsvajningen må man sørge for, at alt jern, hvis magnetisme kan have indflydelse på kompasset,
såsom lossebomme af stål, skærestokke i lugerne, båd davider, luftventiler, udstødningsrør af jern o.s.v., er på plads.
Har skibet i længere tid ligget på samme kurs, f.eks. når det har været oplagt eller i dok,
bør man lade skibet stævne nogen tid i andre retninger, hovedsagelig modsat kurs, og gennemryste det godt,
hvilket kan lade sig gøre ved at gå skiftevis fuld kraft frem og bak med maskinen.
-
Omsvajningen foretages sædvanligvis ved en svajepæl.
Man lader skibet efterhånden stævne forskellige kurser med passende mellemrum,
og hver gang det ligger støt, pejler man en genstand, hvis misvisende pejling man kender,
og som er så langt fra skibet, at dens misvisende pejling ikke forandres under omsvajningen.
Genstandens misvisende pejling får man ved opmåling i et kort, hvori svajestedet og den pejlede genstand er afmærket.
I nogle havne findes særlige svajepæle til deviationsundersøgelse.
-
Hver gang man pejler, aflæses den styrede kurs efter kompasset;
denne noteres tillige med den devierende pejling, og af devierende og misvisende pejling udledes deviationen på hver kurs.
Man bør helst lade skibet ligge støt på kursen et par minutter, før man pejler.
-
Har man til sin rådighed et pejle diopter kan man fastspænde diopteret på pejleobjektets misvisende pejling.

Når pejleskiven derefter drejes,
indtil diopteret sigter med pejleobjektet, vil pejleskivens 0º - 180º linie være parallel med den misvisende nord-sydlinie,
og den misvisende kurs kan aflæses ved pejleskivens indeks.
Deviationen udledes ved at sammenholde den på pejleskiven aflæste styrede kurs misvisende med kursen efter kompasset i samme øjeblik.
-
Man kan lade skibet styre kurser for hver hel streg eller for hver 10º, og i så fald kan man af de fundne deviationer direkte nedskrive deviationstabellen.

Da det imidlertid er besværligt og tager tid at få skibet til at ligge støt netop på de kurser, der skal stå i deviationstabellen,
samt af flere andre grunde, benytter man i praksis oftere følgende fremgangsmåde.
Man lader skibet ligge støt på tilfældige kurser med 10 - 20º mellemrum og bestemmer deviationen på disse kurser på den beskrevne måde.
Man tegner derefter en såkaldt deviations-kurve på særligt dertil indrettet skema eller på et almindeligt kvadreret papir.

Skemaets eller papirets streger på den ene led angiver kompaskurserne, f.eks. med 10º mellemrum,
og stregerne på den anden led angiver deviationerne, i reglen med 1º mellemrum.
Deviationerne afsættes ud fra en nullinie mærket 0 - 0, idet østlig deviation afsættes til den ene side, vestlig til den anden.
De således bestemte punkter for deviationerne afmærkes med kryds, og der tegnes en jævn krum linie (kurve), der så vidt muligt går gennem alle punkterne.

Når kurven er tegnet, kan man af denne aflæse deviationerne på de ønskede kurser og nedskrive deviationstabellen.
-
Deviationskurven har desuden den fordel, at den udjævner uundgåelige små fejl i de enkelte pejlinger,
hvilket viser sig ved, at kurven ikke går nøjagtigt gennem alle punkterne.

I ethvert skib uden for indskrænket fart skal der føres en særlig deviationsbog, der skal være autoriseret af statens skibstilsyn.
I udlandet kan deviationsbogen autoriseres af danske udenrigsrepræsentanter.
I deviationsbogen skal indføres resultaterne af enhver omsvajning, deviationstabel og eventuelt deviationskurve,
ligesom også resultatet af kontrolbestemmelse af deviationen på enkelte kurser indføres.
-
Pligten til at føre deviationsbog bortfalder for fiskefartøjer,
i hvilke der årlig foretages en fuldstændig deviationsundersøgelse (kompensation), hvorom der da skal ske tilførsel i fartøjets tilsynsbog.

ovenstående er citat fra bogen: LÆREBOG I NAVIGATION FOR SKIPPERE af :

H. Relster og M. Clausen. 1987
_____________________________________________________

Der er 4+4 forskellige deviationstabeller indbygget i programmet, samt en hvor deviationen er nul.

Jeg går ud fra at du skifter fartøj... derfor 8 forskellige tabeller, du kan tilpasse og benytte dig af.

I de 6 tabeller som kan bruges til programmerne:

Fra Kort TIL Kompas...> og < Fra Kompas til Kort...

skal du selv lave opslaget og interpolere.

Disse tabeller skal/kan du ændre således at de er aktuelle på dit fartøj, eller det fartøj tabellen skal benyttes til.
-
De to programmer: Kort TIL Kompas LYNHURTIG > og < Kompas Til Kort LYNHURTIG

vil automatisk slå op i den tabel du har markeret. på Startskærmen.

I disse tabeller ér interpoleringen allerede foretaget. Fra 0 gennem 360 grader.

Disse tabeller skal du ændre således at de er aktuelle på dit fartøj, eller det fartøj tabellen skal benyttes til.
Deviations tabel D er ALTID valgt som standard, når programmet åbner.
-
Deviationstabellerne: A, B og C er de tre standard-øvelses tabeller, der bruges til opgaver/øvelser. Deviationstabel D er en kopi af C.
-
Bemærk:
Deviationstabel C bruges til samtlige øvelser i programmet: Så til søs

Deviationstabel D er en kopi af C, så da D er valgt som standard, når programmet åbner,
behøver du ikke ændre dette til C, mens du går gennem øvelserne.

Altså, til øvelserne kan C eller D anvendes.
-
Men:

Vil du straks lægge dine egne deviationstabeller ind, læg dem ind i D,
da denne tabel er valgt som standard når programmet startes op.

Du skal i så fald vælge/bruge C til øvelserne.

Husk at gemme tabellerne når de er konstrueret, hvis du skifter fartøj.
---------------------------------------------------------------------
Lad os først kigge på hvordan du får lagt en deviationstabel ind som er 0 (nul) i tabel D

Dette vil betyde at du ikke bruger deviation på dit fartøj, eller at du bevæger dig på landjorden.
-
0. Kig først på billedet lidt længere nede på siden.

1. Åben mappen C:\Navigation\Tekst\Deviationstabel under konstruktion

2. Åben ini-filen: o tabel.ini

3. Vælg: Rediger>Marker Alt

4. Vælg: Rediger>Kopier

5. Luk: o tabel.ini uden at gemme.

Som du så i: o tabel.ini, var samtlige deviationer sat til 0 (nul) i denne tabel.

6. Hop tilbage med baglæns-slettetasten så du er tilbage i mappen: C:Navigation\Tekst

7. Åben ini-filen: Autodev D kompas til kort.ini

8. Vælg: Rediger>Marker Alt

9. Vælg: Rediger> Sæt ind

10. Vælg: Filer Gem.

11. Åben ini-filen: AutodevDkorttilkompas.ini

12. Vælg: Rediger>Marker Alt

13. Vælg: Rediger> Sæt ind

14. Vælg: Filer Gem.

Nu regnes der med ikke deviation når tabel D er valgt!

Du skal nu vælge tabel C til øvelserne.
____________________________________________________________

Lad os dernæst kigge på hvordan du får lagt din egen deviationstabel ind, som deviations tabel D

Som retter kursen Fra Styrede kurs devierende til Styrede kurs misvisende.

Som du kan se befinder alle deviationstabellerne sig i mappen: C:Navigation\Tekst:

Dev101.gif

En deviationstabel består af to tabeller.

Denne først omtalte tabel retter kursen fra Styrede kurs devierende (Kompasset) til Styrede kurs misvisende.

Denne tabel er den øverste af de i billedet to markerede ini-filer.

Den hedder:

Autodev D kompas til kort.ini
____________________________________________________________

Bemærk:
Omdøber du denne eller en af de andre deviationstabeller til noget andet, klar fisk....

Rettelsen for deviation er "indbygget" i programmerne, og udføres af bestemte programmer og bestemte filer!
-
Du SKAL ændre indholdet så tabellerne passer til dit fartøj,

men du må aldrig ændre navnet på tabellen, da programmet:

Så til søs ikke derefter i så fald ikke kan finde tabellen!

Du må heller ikke ændre på placeringen af filerne,

som at flytte tabellerne til et andet bibliotek. Undgå fisk i programmet...
____________________________________________________________

Rettelse af en kurs, fra Kompasset til Kortet: 

Denne tabel retter kursen fra Styrede kurs devierende til Styrede kurs misvisende.

Når der rettes fra kompas til kort skal fortegnene på deviationens størrelse, bruges som de er:

ØST = + (Plus) Den Østlige deviation skal lægges til den Styrede kurs devierende.

VEST= - (Minus) Den Vestlige deviation skal trækkes fra den Styrede kurs devierende.

Fra Styrede kurs devierende skal der rettes for deviation.

Derved findes Styrede kurs misvisende.
____________________________________________________________
To eksempler med deviationstabel D:

Med Østlig  Deviation:

Styrede kurs devierende =  236.1234  

Deviation øst =                   006 grader  

Styrede kurs misvisende =  242.1234 

Med Vestlig  Deviation:

Styrede kurs devierende =  108.1234  

Deviation vest =                  003 grader  

Styrede kurs misvisende = 105.1234 
____________________________________________________________

Bemærk:

Programmet vil tage tallet: 108.1234 (Styrede kurs devierende)

og ændre det til: 108

og bruge dette tal til at slå op i deviations tabellen med da: .1234 er under 0.5

Havde tallet været 108.5678 vil programmet ændre tallet til: 109

og bruge dette tal til at slå op i deviations tabellen med da: .5678 er over 0.5

Denne op eller ned runding af Styrede kurs devierende sker kun,

mens programmet finder deviationen i deviations  tabellen. Facit vil derefter blive vist i Startskærmen.
____________________________________________________________

Bemærk:
Programmet vil tage tallet: 105.1234 (Styrede kurs misvisende)

og ændre det til: 105

og bruge dette tal til at slå op i deviations tabellen med da: .1234 er under 0.5

Havde tallet været 105.5678

vil programmet ændre tallet til: 106

og bruge dette tal til at slå op i deviations tabellen da: .5678 er over 0.5

Denne op eller ned/runding af Styret kurs misvisende sker kun,

mens programmet finder deviationen i tabellen.

Facit vil blive vist i Startskærmen med decimaler.
-
Denne tabel er den øverste af de i billedet to markerede ini-filer.

Den hedder:
Autodev D korttilkompas.ini
____________________________________________________________

Rettelse af en kurs, fra Kortet til Kompasset: 

Fra Styrede kurs misvisende til Styrede kurs devierende skal der rettes for deviation.

Når der rettes fra kort til kompas skal fortegnene bruges modsat af:

ØST = +   (Plus)  Den Østlige deviation, skal nu trækkes fra, den Styrede kurs misvisende.

VEST= -   (Minus)   Den Vestlige deviation, skal nu lægges til, den Styrede kurs devierende.

Fra Styrede kurs misvisende skal der rettes for deviation.

Derved findes Styrede kurs devierende.
____________________________________________________________

To eksempler med deviationstabel D:

Eksempel med Østlig  Deviation 

Styrede kurs misvisende= 242.1234

Deviation øst =               006 grader

Styrede kurs devierende=236.123

Eksempel med Vestlig  Deviation

Styrede kurs misvisende= 105.1234

Deviation vest =               003 grader 

Styrede kurs devierende=108.1234
____________________________________________________________

Bemærk:
Programmet vil tage tallet:

105.1234 (Styrede kurs misvisende)

og ændre det til: 105

og bruge dette tal til at slå op i deviations tabellen med da: .1234 er under 0.5

Havde tallet været 105.5678

vil programmet ændre tallet til: 106

og bruge dette tal til at slå op i deviations tabellen da: .5678 er over 0.5

Denne op eller ned/runding af Styret kurs misvisende sker kun,

mens programmet finder deviationen i tabellen.

Facit vil blive vist i Startskærmen med decimaler.

Denne anden tabel er den nederste af de i billedet to markerede ini-filer.

Den hedder:

AutodevDkorttilkompas.ini
_____________________________________________________

Nu skulle du have tjek på det grundliggende formål, om og hvad tabellerne skal bruges til.

Nu skal du lære hvordan du sætter dine egne tabeller ind i programmet:

1. Åben mappen:

C:\Navigation\Tekst\Deviationstabel under konstruktion

Udskriv de to ini-filer: 

misvisende.ini og devierende.ini

(14 sider i alt, hvis du bruger en skriftstørrelse på 10)

2. Placer de to udskrevne filer foran dig på bordet, samt den deviationstabel du bruger på fartøjet:

Dev102.gif

Dev103.gif

Som du kan se i ovenstående billede, bruges deviationstabel C til eksemplet.

Dev104.gif

3. Det er måske bedst først, at gøre dette i hånden, med en blyant.
Længst til venstre er den Styrede kurs devierende eller Styrede kurs misvisende vist i deviationtabellen.

Dernæst er vist = (Lighedstal) og efter dette tegn skal deviationen angives.
[Main] må ikke fjernes fra nogen af de benyttede deviationtabeller.

Bemærk: Der må ikke sættes mellemrum eller bogstaver foran eller efter den indtastede deviationen.

En deviation der er vest, SKAL indskrives i tabellen med et minus ( - ) foran deviationen. Eksempel: -3 angiven en deviation på vest 3 grader.

Som omtalt vil kun den hele grad blive brugt til opslag i tabellen.

Indsæt nu deviationen for 1, 10 og 20 grader, som vist i billedet foroven, både i devierende.ini og misvisende.ini

Dev105.gif

Du indsætter nu skiftevis deviationen i de to tabeller.

På billedet foroven ses interpoleringen af de to tabeller.

Kig på de to færdige øvelses-tabeller i:

AutodevCkorttilkompas.ini og Autodev C kompas til kort.ini.

Når færdig, skal de to tabeller indskrives og gemmes.

Dette gøres ved at åbne og redigere følgende to filer:

C:\Navigation\Tekst\Autodev D kompas til kort.ini skal bruges til indholdet af devierende.ini

og

C:\Navigation\Tekst\AutodevDkorttilkompas.ini skal bruges til indholdet af misvisende.ini.

Når dette er klart, ligger den deviationstabel der bruges på fartøjet, nu klar som deviations tabel D.
____________________________________________________________

D, er ALTID valgt som standard når programmet åbner.

Du kan nu redigere de tre (*3) andre deviations tabeller på samme måde,

A, B, og C så de er klar når du skifter fartøj.

Bemærk: Deviationen på fartøjet vil forandre sig.

Derfor skal du huske på, at der skal ændres i begge tabeller,

for at systemet er optimalt tunet, hvis en deviation skal ændres.

At indsætte fartøjets deviationstabel er et større arbejde at gå i gang med.

Afsæt mindst et par timer til dette og tag et par pauser ind imellem,

hvor du får klaret hovedet med lidt frisk luft.

Men bagefter, er dette program nu skræddersyet til dit fartøj,

og det er dét der blev tilstræbt allerede i foranalysen, og senere i programmeringen af:

Så til søs.exe
______________________________

Hvordan finder jeg deviationen?